KONTROLA PROCESA

Najstariji profil našeg društva , koja je na početku bila determinativna delatonost je pravljenje kontrole na računarskoj osnovi firmi za mešanje stočne hrane. Nakon promene režima, i značajne transformacije strukture domaće poljoprivrede i kruga vlasnika ova delatnost nam je opala. Na osnovu stečenog iskustva na početku i kasnije, proširila nam se primen asistema kontrole procesa. Tako, pored gore pomenutih operativnih kontrola mešanja stočne hrane, funkcionišu mnogi sistemi kontrola u fabrikama naše zemlje. Kao na primer u fabrikama betona, šećeranama, fabrikama stakla, obrađivačima živine, sistemima gasnih dozira, u proizvodnji sira itd.

U novijev reme opet se povećala potražnja za sistemima kontrole procesa na PLC-PC osnovi u mešanju stočne hrane. Razlozi za to su:  • U 2003. godini je objavljen novi zakon o industriji krmnog bilja (43/2003.(IV.26.) FVM dekret), koji određuje očekivanja, uslove, koje zbog proizvodnje proizvoda prehrambenog karaktera određuje sledljivost i pružanje podataka organima vlasti.
  • Povećala se potražnja za preciznim merenjem i obračunom, kada vlasnik firme želi ublažiti, minimalizovati rizik, koji proističe izljudskog faktora, nepravilnog rukovanja.
  • Nastala potreba za povećanje kapaciteta, promene artikala, gde treba preduhitriti, sprečiti cross kontaminaciju, mešanje raznih materijala i proizvoda.

  • Skladišni inventarski programi – korišćenjem neposrednih podataka dobijenih iz proizvodnje/prometa

  • Programski paket za evidenciju - registraciju aerodromskog saobraćaja
  • Instaliranje računarskih mreža
  • Programi za preuzimanje šećerne repe u šećeranama

Naši sistemi udovoljavaju gornjim očekivanjima.

Molimo pogledajte slike sa naših sistema kontrole procesa.
Ovde možete videti naše uvedene sisteme zadnjih 10 godina.

Naše društvo se bavi skoro bez izuzetaka sa konstrukcijom, izvođenjem jedinstvenih sistema. U tim sistemima, na početku većim delom i dominantno, danas već sa manjim delom, ali ne neizbežno primenjujemo elektronske opreme i uređaje sopstvenogr azvoja i proizvodnje.Jedan od determinativnog i karaktirisgtičnog kruga ovih uređaja su elektronske vage primenjenih u raznim tehnologijama, sistemi vaga, uređaji za davanje signala, upozoravajući uređaji i uređaji zai dentifikaciju.


SISTEMI DEPONIJA

Drugi determinatni oblast naše delatnosti i naših referenci su računarski sistemi deponija sa različitim aplikacijama.

Zadatak tih sistema – slično ličnom ulazu i izlazu – je automatska kontrola prometa obično dobro merljivih i identifikovanih materijala ,snimanje podataka i izrada poterbnih dokumenata. Takvi sistemi u najjednostavnijem slučaju se satoje od jednog računara i jednog štampača. Kod složenijih firmi sa većim prometom materijala-robe (na pr. šećerane) prethodni zadatak se može rešiti pomoću sistema sa puno računara , nekom spravom za automatsko identifikovanje (bar kodkartica, RF chip kartica), električne vage, koje učestvuju u identifikaciji i informisanju vozača, spoljašnjih terminala, lampice za davanje signala, induktivna petlja, GPS sistemima, rampe i štampača.Takvi sistemi pružaju informacije o aktuelnim vrednostima ulaza i izlaza spremni za minut , koji podaci odmah stoje na raspolaganje za sisteme višeg nivoa (na pr. rukuvodstvu firme).

Jedini „Tipski“ prizvod društva. Danas već funkcioniše na više od 300 mesta u celoj zemlji i od toga malo širem krugu u Srednjoj-Evropi.

Rezime tabela o razvijenijem standardnom primenjivanju i na osnovu potreba korisnika formiranih  sistema za proteklih 8 godina ovde možete pogledati


EVIDENCIJA ZALIHA

Na bazi podataka proizvodnje, koji nastaju u sistemima kontrole procesa i snimljenih podataka prometa preko kompjuterskog sitema deponija, postoji mogućnost za funkcionisanje takvog sistema evidencije zaliha čije osnovne podatke – koji čine 80% svih input podataka -  dobija iz prethodnih dva sistema , čime mogu da se isključe greške , koji  nastanu kod manulnog unošenja podataka. Nadalje ne postoji mogućnost za manipulaciju količinskih vrednosti koji predstavljaju osnovu za obračun. Ovi sistemi evidencije zaliha po potrebi mogu da obuhvate celokupan rad kompanije (evidencija materijala, potrošnog materijala, radnih odeća, alata itd.) Po potrebi prave račune, popratne dokumentacije za robu i potvrde. Što je najvažnije, pokazuju obim pokreta, vrednost zaliha spremni za minut..