Promena pravnih pravila: Zbirni izveštaj o elektronskom otpremanju

Naše društvo poziva pažnju na to, da već ranije proglašen datum izmene u odnsu na obavezu podnošenja detaljnog domaćeg zbirnog izveštaja iz člana 31/B. zakona o oporezivanju br. XCII. iz 2003. godine (u daljem tekstu: Art), koja bi trebala da stupi na snagu 01. jula 2017. godine odloženo je za 01. juli 2018. godine. Znači odloženo je smanjenje gornje granice iznosa pdv-a sa jedan milion forinti na stohiljada forinti u računu, koji ima za rezultat obavezu podnošenja detaljnog zbirnog izveštaja, odnosno u vezi toga uvođenje elektronskog dokumentovanja sadržaja podataka računa koji su izdati sa programom sa funkcijom fakturisanja. Izmena vremena stupanja na snagu ima sledeću pravnu pozadinu. Neki zakoni o porezu i drugi povezani zakoni, odnosno zakon br. LXVI. iz 2016. godine o izmenama zakona o Nacionalnoj poreskoj i carinskoj upravi br. CXXII. iz 2010. godine (u daljem tekstu zakon br. LXVI iz 2016. godine) dopunio član 31/B Art-a sa članom 161 stavom (2a) prema kojem: „(2a) Subjekt opšteg poreza na promet vrši elektronsko pružanje podataka poreskoj i carinskoj upravi o sadržaju podataka računa, koji su određeni posebnim pravnim pravilima, izdatih sa programom, koji ima funkciju fakturisanja, u kojima iznos prevaljenog poreza na jednog drugog domaćeg subkekta poreza na promet dostiže ili prelazi 100 000 forinti. Subjekt poreza na promet vrši pružanje podataka i o izmenama ili poništenju tih računa prema načinu određen posebnim pravnim pravilima. Kompletan tekst pravnih pravila možete pročitati ovde. Ovim putem obaveštavamo naše klijente, da naše društvo trenutno radi na unapređenju, da računi koji se izdaju primenom naših aplikacija budu u skladu sa gore pomenutim pravnim pravilima od 01.07.2018. godine

Stupanje na snagu zakona o otpadu

Ovim putem Vas obaveštavamo da na osnovu informacije dobijenih od Glavne Državne inspekcije za Zaštitu okoline i Zaštitu prirode i od Vlasti za zaštitu okoline, u skladu sa odredbama Regionalne Vladine uprave, u skladu sa odredbama tačke 2. aneksa 5. Zakona o otpadu br. CLXXXV iz 2012., Vladine uredbe br. 309/2014 (11. XII.) i Vladine uredbe br. 439/2012 godine naše društvo je uradio značajno unapređenje u aktuelnoj verziji programa prometa u sedištima. Izmenu programa je učinio neophodnim objava „doprinos za deponovanje” prema pomenutoj odredbi i objava s time povezanih informacija.

Naše društvo je ponovo dobio certifikat Bisnode!

Međunarodni certifikat Bisnode kvalifikuje finansijsku stabilnost. poslovnu poverljivost svakog preduzetništva prema jednom neprekidno kontrolisanom i dokazanom, od međunarodnih stručnjaka formiranom sistemu. Tako je izabrana i naša firma MIX-R d.o.o., kao jedan od finansijsko najstabilnijih firmi. Na osnovu toga naše društvo pripada u tih 1,75% mađarskih firmi koje stoje na najstabilnijim nogama, odnodno raspolažu sa nekim od Bisnode certifikata. Saopštenje za štampu certifikata možete ovde pogledati.

Nova mogućnost konkurisanja!

Ministarstvo za ruralni razvoj obezbeđuje najmanje 60 milijardi forinti za nabavku opreme za stočne farme , mašina za prehrambenu industriju, tehnologije. Prema obaveštenju od Ministarstva za ruralni razvoj za podršku može se konkurisati od 16.decembra od 8,00 časova do iscrpljivanja okvira, ali najkasnije do 31. januara 2014. godine. Za nabavku tehnologija za unapređenje tehnologije u stočarstvu, za podršku mašina stoji na raspolaganje oko 35 milijardi forinti, dok za unapređenje tehnologije u prehrambenoj-prerađivačkoj industriji najmanje 25 milijardi forinti. Kod obe ciljne oblasti za mašine velike vrednosti može se tražiti podrška od najviše 250 miliona forinti , a za mašine male vrenosti od najviše 15 miliona forinti. Potpun tekst uredbe mogu pročitati zainteresovani u Mađarskom Službenom Glasniku br. 207. iz 2013. godine –sadrži saopštenje Ministrastva za ruralni razvoj.
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13207.pdf)

Promena pravnih pravila - Deponija!

Pozivamo pažnju onih naših partnera koji koriste u deponijama naš program za Promet u sedištima, da od 01.01.2014. godine stupaju na snagu značajne izmene pravnih pravila i uslova. Važnije ključne reči: „Obveznik plaćanja doprinosa, Elektronski sistem posmatranja, Upravljanje podacima….itd” Ovde možete pročitati potpun tekst zakona br. CLXXXV iz 2012. godine. Preporučujemo izbor nazora na gornjem delu liste „Promeni na sledeći vremenski status (1.I.2014.) pravnih pravila” Da budete u skladu sa zahtevima iz pravnih pravila, tražite nas i mi ćemo uraditi potrebne dopune, izmene u Vašem sistemu.